O krok napřed před nebezpečím

O krok napřed před nebezpečím


Pokud jste Å™idiÄem osobního vozu a dosud jste své kilometry na silnicích a dálnicích zvládli bez jediné nehody, rádi bychom Vám k tak úspěšnému cestování pogratulovali. NicménÄ› i tehdy, jste-li skuteÄnÄ› zodpovÄ›dný a ohleduplný Å™idiÄ, nehoda není vylouÄena. Záleží pÅ™ece nejen na Vás, ale i na ostatních úÄastnících silniÄního provozu, ovlivnit jejich chování není ve Vaší moci. BuÄte proto radÄ›ji pÅ™ipraveni, aby Vás případná nehoda nezaskoÄila a nevzniklo více zranÄ›ní, než je nezbytnÄ› nutné. KromÄ› bezpeÄnostních pásů a dÄ›tských sedaÄek za zmínku stojí i tónování autoskel Brno. Aplikace tÄ›chto fólií má efekt nejen estetický, ale funguje i jako zpevnÄ›ní oken, která se pÅ™i nehodÄ› neroztříští po Å¡irokém okolí.

Vyberte si kvalitu

StejnÄ› jako ve vÅ¡ech ostatních oblastech, i zde se nabízí celá Å™ada variant. NÄ›které jsou o málo levnÄ›jší, ovÅ¡em s pochybným původem, jiné jsou nepříliÅ¡ dražší, nicménÄ› pocit bezpeÄí je výraznÄ› vyšší. Vyberte si kvalitu, vyberte si homologované fólie znaÄky SunTek Äi 3M. Fólie tÄ›chto znaÄek jsou schválené Ministerstvem dopravy a spojů, proÅ¡ly zkuÅ¡ebnou silniÄních vozidel. Jen tak budete dokonale chránÄ›ni.